İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

EĞİTİM:

30 haziran 2012 tarih ve 6331 saylı yeni “İş Kanunu’na göre verilecek olan Eğitimin amacı, proaktif bir yaklaşımla işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamın temin edilmesini sağlamak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirmektir.

Ayrıca çalışanların çalışma süreleri içerisinde karşı karşıya bulundukları mesleki riskleri tanımlamak ve bu risklere karşı alınması gereken tedbirleri öğreterek, iş sağlığı ve güvenliği bilincini kazandırmaktır.

Eğitim programları, 4857 sayılı yeni “İş Kanunu’nun 77. ve 78. Maddesi’nde ve İSG Yönetmeliğinin 8. Maddesi’nde de belirtilen eğitimin amacına uygun hazırlanır. Eğitim programlarının hazırlanmasında işçilerin ve işçi temsilcilerinin katılımları da sağlanarak görüşleri alınır. Eğitimin başlangıcında katılımcı isimlerinin yazılı olduğu imzalı bir tutanak düzenlenir; eğitimin sonunda ise, eğitime katılan tüm personele katılım sertifikası verilir.

Eğitim Programı:

1. Giriş-Tanışma
2. İş Güvenliğine yönelik kısa metrajlı film gösterimi
3. İş güvenliği genel prensip ve tanımları,
4. İş kazaları ve meslek hastalıkları,
5. Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
6. İşçi ve işveren açısından yasal yükümlülükler,
7. Çeşitli istatistikler
8. Sık yaşanan iş kazası örnekleri,
9. Kaza sebepleri,
10. Tehlikeli davranışlar ve korunma yolları ile önleyici tedbirler,
11. İş kazası sebebi ile oluşacak kayıplar için SGK’nca yapılacak yardımlar ve sağlanan haklar ile ilgili bilgilendirme,
12. Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
13. Dünyadan ve ülkemizden iş güvenliğine aykırı davranışlar ile ilgili düşündürücü örnekler,

Risk Analizi (R.A):

Risk değerlendirmesinin amacı, tesiste halen mevcut bulunan ve/veya ileride karşılaşılabilecek olan tehlike ve riskleri bertaraf etmeye yönelik tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. Risk Analizinde, tehlike ve risk taşıyan tüm hususlar tek tek değerlendirilecek olup, alınması gereken yasal önlemler tarafımızca hazırlanacak olan Risk Analizi Raporunda belirtilecektir.

Acil Eylem Planı (ADEP) Hazırlanması:

ADEP’in amacı, firma bünyesinde karşılaşılabilecek olan acil durumların ve bu durumlarda uygulanması gereken yasal prosedür ve yöntemlerin belirtildiği planın hazırlanmasıdır.