ÇEVRE İZNİ / GERİ DÖNÜŞÜM LİSANSI DANIŞMANLIĞI

ÇEVRE İZNİ / GERİ DÖNÜŞÜM LİSANSI DANIŞMANLIĞI

21.11.2008 tarih ve 27061 sayılı “Çevre Denetim Yönetmeliği” (16.08.2011 28027 sayılı R.G. Değişiklik yapılmasına dair yönetmelik) kapsamında, 09.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” (16.08.2011 tarih ve 28027 sayılı R.G. Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik) Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmelerin, izin ve lisans işlemlerinin yapılması ve bu konuda danışmanlık hizmetinin verilmesidir.

Yönetmelikler kapsamında Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılmaktadır.

Firmamız bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkili firmalar kapsamında olup, Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu verdiğimiz danışmanlık hizmeti kapsamında yapılmaktadır.

Ek-1 kapsamında yer alan tesisler için çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlı tarafından; Ek-2 kapsamında yer alan tesisler için ise İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.

Yönetimi:

2872 sayılı Çevre Kanunu başta olmak üzere,

 • Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik”
 • Çevre Denetim Yönetmeliği
 • Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
 • Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
 • Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlandırılması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
 • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 • Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
 • Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
 • Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’dir.

Aşamaları:

1. Faaliyet kapsamında uygunluk başvurusu yapılır.
2. Uygunluk belgesi alındıktan sonra EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmeler, 6 ncı madde kapsamında geçici faaliyet belgesi için yetkili mercie e-başvuru yapar. Elektronik başvuru dosyasında EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporların bulunması zorunludur. Geçici faaliyet belgesi e-başvuru dosyası yetkili merci tarafından otuz gün içerisinde incelenir.
3. Birinci fıkraya göre yapılan başvurunun yetkili merci tarafından uygun bulunması durumunda işletmeye, gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir.
4. EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmelerin, geçici faaliyet belgesinin alınmasından itibaren en geç altı ay içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-başvuru sürecini tamamlamaları zorunludur. Başvuru sürecinin tamamlanması aşamasında, EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar sunulur. Bu süre içinde başvuru tamamlanmaz ise geçici faaliyet belgesi iptal edilir.
5. e-başvuru sürecinin tamamlanmasından sonra, başvuru yetkili merci tarafından seksen gün içerisinde incelenir. Söz konusu e-başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olmaması ve başvurunun uygun bulunması halinde yetkili merci tarafından, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenerek işletmeciye verilir.

E-bülten listemize kayıt olun,

güncel duyuru ve kampanyalardan haberdar olun.